Nestor Vázquez

nestorweb(Vigo, 1976)
Profesor de Formación profesional, activista ecoloxista e cooperativista en diferentes proxectos e asociacions
conservacionistas. Afiliado a EQUO.

Presento a miña candidatura para aportar o proxecto de Marea de Vigo unha vision maís ecoloxista no
deseño e xestión da cidade así como a intención de facilitar e fomentar a participación da cidanania na
politica local mediante medidas de radicalidade democrática e participación dixital. Apostarei pola mobilidade
sostible, a reduccion e reutilización de residuos urbanos e a reduccion da contaminacón en todolos seus focos (atmosférica, das augas,
sonora e lumínica ) tamen polo aumento das areas verdes da cidade e o consumo ético e responsable.