logo Marea de Vigo

23
Presentada por Marea de Vigo

Proposta:

Desde a nosa aposta polo sector público, comprometémonos a loitar contra a externalización e privatización dos servizos públicos como a recente xestión privada do servizo de multas en Vigo, apostando pola contratación directa con criterios de transparencia e igualdade e potenciando a representación social nas mesas de contratación.

Desde esta premisa, consideramos tamén necesaria unha mellora na xestión da oferta pública de emprego incluíndo criterios de inclusión social, así como os relacionados coas diversidades funcionais, baixo un principio de igualdade.

-O proceso de oposicións no Concello de Vigo debe ser sempre un exemplo de transparencia e de igualdade de oportunidades; é preciso eliminar todas as dinámicas, dentro da xestión das probas de acceso, que non aseguren tal principio entre as persoas participantes.

- Publicidade e transparencia en todos os contratos menores e maiores mediante a súa incorporación ás webs do Concello dun xeito claro e de fácil acceso. De nada vale depositar toda a información dun modo que non sexa sinxelo para a veciñanza poder acceder á información que precisa.

- Prohibición de contratación de persoas e empresas con xuízos orais abertos relacionados con causas de prevaricación.

- Inclusión de criterios de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa nos contratos coa administración pública.

- Incluirase unha cláusula de obriga de subrogación do persoal nos concursos públicos para contratos de concesionarias do Concello de Vigo. Á marxe do disposto nos convenios colectivos de aplicación, nos que moitos non contemplan este dereito, co obxectivo de manter os postos de traballo daquelas persoas que presten os seus servizos nas empresas adxudicatarias, se garantirá a subrogación dos cadros de persoal.

- Cambiar os criterios de valoración dos concursos públicos onde actualmente prima o custe do servizo sobre a calidade e eficiencia do mesmo.

- Servizos de calidade: como medida de rexeneración democrática do noso Concello e en base ao propio Regulamento do Concello, debe ser creada a Comisión de Vixilancia das Concesionarias Públicas, e, co fin de acadar o máximo rigor e transparencia nas contratacións, facultando a inspección do Concello. O obxectivo principal desta, alén do reflectido no propio Regulamento, basearíase en velar polo cumprimento das seguintes cuestións:

      - Cumprimento dos pregos de condicións (Técnico e Administrativo).

      - Cumprimento das melloras ofertadas.

      - Cumprimento dos convenios colectivos en vigor que afecten aos cadros de          persoal. Se houbese incumprimento das obrigas contractuais esenciais indicadas,    en base á lexislación que así o ampara, as concesionarias poderían perder  os           contratos ou/e ser sancionadas económicamente, segundo o incumprimento.      Puidendo chegar,    nalgún caso, a ter que indemnizar ao Concello polos danos e     perdas producidos, asumindo o Concello a xestión e explotación total ou parcial         dos servizos públicos en cuestión.

      A devandita comisión reuniríase trimestralmente, tendo a facultade de elaborar informes de funcionamento dos anteriores puntos vinculantes.

      Estaría formada por:

          Unha persoa responsable da Dirección Municipal do Contrato

          Unha persoa responsable xurídica do Concello

          Unha persoa responsable da Área de Patrimonio

          Unha persoa membro da Área de Contratación

          As/os representantes das/os traballadoras/es

          Unha persoa representante da Concesionaria

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.