logo Marea de Vigo

30
Presentada por Marea de Vigo

Proposta:

Vigo perdeu unha empresa pública de xestión da auga e saneamento entrando a ser parte dun lucrativo negocio de empresas que, na súa maioría, procedían do ámbito da obra pública e da construción. Hoxe é unha necesidade social recuperar a auga e o saneamento para o público, nun contexto no que moitas familias están privadas deste servizo por motivos económicos, sen cláusulas sociais que garantan o abastecemento para os casos de pobreza e exclusión social. Polo tanto propoñemos:

 

- Remunicipalización do Servizo, tanto no seu abastecemento coma no seu saneamento.

- Asegurar a correcta depuración das augas residuais segundo as normativas europeas.

- Tarifa xusta por consumo.

- Instauración do bono solidario.

- Creación dun plan real de depuración integral das augas luxadas.

- Nova normativa de reutilización das augas grises na nova edificación.

- Plan de renovación xeral da rede de abastecemento.

- Un plan de aproveitamento para regadío e baldeo das rúas con agua da choiva, recollida en taques de tormenta e depósitos para tales usos.

- Control da contaminación das augas subterráneas.

- Nova normativa municipal para a reutilización das augas de uso industrial por medio de circuítos pechados.

- Eliminación inmediata e substitución de todas as tubaxes que conteñan fibrocemento.

- Control exhaustivo dos investimentos da contrata, debendo adicarse exclusivamente a accións relacionadas coa mellora da rede de abastecemento e saneamento.

- Garantir un consumo mínimo gratuíto de auga. Considerando que a orixe do problema do abusivo recibo da auga en Vigo ten orixe no sistema que recolleu na concesión a privatización da empresa municipal de augas EMAVISA nos anos 90 (consumo cun primeiro tramo de 30 metros cúbicos bimensuais) o que significa ter un sistema de tramos tarifarios tremendamente inxusto, (no recibo da auga págase un mínimo de 30 m3/recibo bimensual, aínda que non se consuman, cousa que ocorre en moitas vivendas con persoas maiores, ou con unha/un ou dous membros).

- Tendo en conta tamén que nos últimos 12 anos o recibo da auga aumentou un 206%, catro veces o IPC (se os veciños e veciñas de Vigo consumiran o que pagan xurdirían rapidamente problemas de abastecemento en toda a cidade), Marea de Vigo propón, para a xestión da auga, un sistema baseado no seu aforro e reutilización da auga depurada. A proposta de garantir un mínimo vital de auga gratuíto de 4 m3/recibo, e a partir de aí unha tarifa progresiva de xeito que se incentive o aforro.

Isto fará que chegue menos auga ás depuradoras, e que poida ser depurada correctamente co tratamento biolóxico necesario que garanta a calidade das augas da nosa ría.

Comparte a proposta

2
emenda de Gabriela Ladrero
Deberá facer se un estudio medioambiental da situación hidrográfica e edafolóxics das zoas donde haia augas, tanto externas como subterráneas, isto queré dicir, coñocer exhaustivamente todos os manantiais, acuíferos, minas de auga e fontes, coñocer o estado de cada unha delas na actualidad e á ser posible unha comparativa de anos atrás. Medir os suposto danos causados e elaborar un plan de execución para reparalo, implicando a quéns foron responsables.
Vixilaremos que cando haia un plan urbanístico, se revise e respete a orografía, edofoloxía e hidroloxía da zoa e que non suceda como nos plans urbanísticos do Pau de Navia, os do Barrio do Cura e outras zoas de Vigo. 

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.