logo Marea de Vigo

Proposta:

  • Incremento das transferencias das Comunidades Autónomas, de maneira que se garanta a suficiencia financeira pola asunción de competencias autonómicas, cuxa prestación débese garantir con criterios de calidade e tendo en conta o custo efectivo. Co fin de que se cumpra o principio constitucional de autonomía local, é imprescindíbel que os municipios sexan autónomos financeiramente; para iso, ademais de valorar adecuadamente os servizos que están sendo asumidos polos concellos, hai que modificar as transferencias destinadas polas Comunidades Autónomas aos municipios de tal forma que sexan incondicionadas, non finalistas. As denominadas PICA deberán asemellarse en canto á súa formulación e tipoloxía ao pé que propomos.

Comparte a proposta

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.