logo Marea de Vigo

25

Proposta:

Corresponsabilidade

Co fin de visibilizar o valor e a necesidade da corresponsabilidade e de recoñecer os coidados como unha achega á economía global, propoñemos:

- Deseño e difusión de campañas municipais de sensibilización para a reparto equitativo das responsabilidades familiares, o traballo doméstico e os coidados.

- Implantación, nas empresas que se relacionen co Concello, de xornadas laborais que faciliten a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

- Cobertura das necesidades de coidados con servizos externos á familia, dotando a cidade de estruturas e servizos de atención domiciliaria, servizo de “canguros”, escolas infantís, centros de día, etc.

Comparte a proposta

2
emenda de Iria Sotelo Fernández
Engadir como primeiro punto :
"Recoñecemento dos coidados coma un dereito fundamental no ámbito municipal, mediante unha dotación presupuestaria destiñada a un salario específico."
1
emenda de Iria Sotelo Fern�ndez
Engadir como primeiro punto :
"Recoñecemento dos coidados coma un dereito fundamental no ámbito municipal, mediante unha dotación presupuestaria destiñada a un salario específico."

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.