logo Marea de Vigo

Proposta:

      1. Derogación do artigo 30 da ordenanza municipal para a protección e posesión de Animais do Concello de Vigo, que di: “Queda prohibido facilitar alimento de xeito cotián aos animais vagabundos”. Motivado por entrar en contradición coa Lei autonómica 1/1993, do13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade rango superior que contempla como maltrato o non facilitarlles a alimentación adecuada.

Comparte a proposta

2
emenda de Juan J. Rodríguez Castro
Na parte da motivación propoño sustituir por:
Adaptación da Ordeanza municipal para a protección e posesión de Animais do Concello de Vigo a unha realidade mais actual, respetuosa e responsable cos animáis e en concordancia coa vixente lei autonómica 4/2017 de benestar animal.
Para a sus modificación terase moi en consideración as propostas 
Proporaxe:
1) Derogación do artigo 30 da ordenanza municipal para a protección e posesión de Animais do Concello de Vigo, que di: “Queda prohibido facilitar alimento de xeito cotián aos animais vagabundos”.
Motivado por entrar en contradición coa Lei autonómica 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, de rango superior que contempla no seu art. 9.d  como maltrato o non facilitarlles a alimentación adecuada.
No punto o) da lei autonómica especifica a posibilidad de alimentar animáis vagabundos ou extraviados cuando o seu benestar poida estar comprometido. 

2) O Concello de Vigo en colaboración coas asociacións de protección animal e voluntarios, tomará como obriga o art. 26 da Lei autonómica de Protección Animal (citado ó final)


Artículo 26. Colonias felinas.

1. Los ayuntamientos podrán establecer, conforme a las condiciones y requisitos que se determinen reglamentariamente, lugares destinados a colonias felinas controladas, como un posible destino de las comunidades de gatos sin propietario o propietaria que vivan en la calle, siempre que las condiciones del entorno lo permitan, con el fin de su protección y control poblacional.

2. Los gatos integrantes de estas colonias deberán ser capturados para su marcaje, esterilización y control sanitario. La identificación se realizará a nombre del ayuntamiento, a quien compete la vigilancia y control sanitario de estas poblaciones.

2
Resposta de Juan J. Rodr�guez Castro
Artículo 26. Colonias felinas. 1. Los ayuntamientos podrán establecer, conforme a las condiciones y requisitos que se determinen reglamentariamente, lugares destinados a colonias felinas controladas, como un posible destino de las comunidades de gatos sin propietario o propietaria que vivan en la calle, siempre que las condiciones del entorno lo permitan, con el fin de su protección y control poblacional. 2. Los gatos integrantes de estas colonias deberán ser capturados para su marcaje, esterilización y control sanitario. La identificación se realizará a nombre del ayuntamiento, a quien compete la vigilancia y control sanitario de estas poblaciones.
2
emenda de Tamara Cordov�s Bern�rdez
De acordo coa proposta, pero a lei en contradicción sinalada, encóntrase xa derrogada pola nova lexislación autonómica de protección animal (Lei 4/2017), é necesaria a adaptación da ordeanza municipal a esta nova normativa vixente.

¿Para que serve esta web?

Esta web serve para elaborar de xeito colectivo o programa que a Marea de Vigo presentará o próximo mes de maio ás eleccións municipais.

Calquera persoa que teña asinado o manifesto da Marea pode presentar aquí a súa proposta, así como valorar, e enmendar ou suxerir melloras ás propostas publicadas.

Isto significa que este foro é unicamente para debatir sobre programa. Consulta a web da Marea de Vigo para ver outros procesos de participación abertos.